Συνειδητότητα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ - BLAVATSKY GR

If we are are to open our conciousness towards the divine, than our conciousness must open towards the perceptions and feelings of the Unity of All - which are inherent in it's pure nature.

MΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Εάν θέλουμε να ανοίξουμε τη συνειδητότητά μας προς το Θείο, τότε θα πρέπει να την στρέψουμε προς τις προσλήψεις και τα αισθήματα του Απολύτου Όντος έτσι όπως ενυπάρχουν στην ουσία του που είναι αγνή συνείδηση.(περισσότερα)