"Το ένα"

Με την πρόοδο των εμπειριών, ο άνθρωπος μαθαίνει να εφαρμόζει μία δύσκολη αλλά λυτρωτική εσωτερική πειθαρχία: όταν βρίσκεται κάτω από την επήρεια ενός συγκεκριμένου συναισθήματος, δεν προσπαθεί να το ενισχύει λογικά, αλλά το αφήνει απλά να υφίσταται χωρίς να το συνδέει με λογικές σκέψεις. Αυτό απομονώνει το συναίσθημα και το κρατάει ουδέτερο - στις διαστάσεις που ουσιαστικά μπορεί να έχει. βλέπε σχετικά... Το ένα

Αυτό στη Βεδική φιλοσοφία ονομάζεται απόσυρση των νοητικών διεργασιών (manas) με την εφαρμογή της οδηγίας σύνδεση στο Παρόν - όπου εκεί μόνο μπορεί να γίνει αισθητή η Ενότητα. Η προσπάθεια σύνδεσης με το "Ένα" απομονώνει το συναίσθημα και καταργεί την προσκόλληση σ' αυτό.