Υποσυνείδητο

Πάνω και κάτω απ' το νερό - ΕΡΩΤΗΣΗ: Which has More Impact on Your Life? Which Mind has the Power? Τι έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στη ζωή σας; Ποιος νους έχει τη Δύναμη;
Subconsious
Υποσυνείδητο
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (TRUTH): Whatever your Conscious Mind really believe... Αυτά που πιστεύει η Συνειδητότητα σας.
ΣΧΟΛΙΟ: Πάνω από το νερό είναι η Συνειδητότητα, κάτω το Υποσυνείδητο. Καταλαμβάνει το ενενήντα τοις εκατό!!!...