Εγκαταλείψου σε μένα


Άφησε κάθε άλλη μορφή θρησκείας κι εγκαταλείψου απλώς σε Μένα. Εγώ θα σε ελευθερώσω απ' όλες τις συνέπειες των αμαρτιών σου. Μη φοβάσαι (B.G. 18-66)

SERVA - DHARMAN PARITY YAJYA
NAM EKAM SARANAM VRAJA
AHAM TVAM SERVA - PAPABYH
MOKSA SAYI8 YAMI MA SUCAH

Bhagavad Gitta as it is - Chapter 18, verse 66